Překladač

Důležité upozornění k překladu

Naše lékárna doručuje jen do České republiky a na Slovensko. Vzhledem k situaci Vám ovšem nabízíme možnost překladu i do dalších jazyků, abychom Vám spřístupnili tyto informace. Pamatujte na to, že se jedná o strojový překlad, který nemusí být zcela přesný. U léčiv doporučujeme, aby jste se o správnosti překladu ujistili s krajany, kteří umí česky.

VI український

Наша аптека здійснює доставку тільки в Чехію та Словаччину. Однак, у зв’язку з ситуацією, ми пропонуємо вам можливість перекладу на інші мови, щоб ця інформація була доступною для вас. Майте на увазі, що це машинний переклад, який може бути не зовсім точним. Що стосується ліків, рекомендуємо переконатися у правильності перекладу з вашими співвітчизниками, які володіють чеською мовою.

VI русский

Наша аптека поставляет только в Чехию и Словакию. Однако в связи с ситуацией мы предлагаем вам возможность перевода на другие языки, чтобы сделать эту информацию доступной для вас. Обратите внимание, что это машинный перевод, который может быть не совсем точным. Что касается лекарств, рекомендуем проверить правильность перевода у своих чешскоязычных соотечественников.

VI Tiếng Việt

Hiệu thuốc của chúng tôi chỉ giao hàng đến Cộng hòa Séc và Slovakia. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội dịch trang web này sang các ngôn ngữ khác để chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho bạn. Hãy nhớ rằng đây là bản dịch máy, có thể không hoàn toàn chính xác. Đối với thuốc, hãy đảm bảo rằng bản dịch là chính xác. Nói chuyện với những người đồng hương nói tiếng Séc của bạn.

GigaLekarna.cz